کمپین هوشمند دیابت (Diabetes Smart Campaign)

کمپین هوشمند دیابت با هدف پیشگیری از بروز دیابت و همچنین جلوگیری از ایجاد عوارض در بیماران مبتلا به دیابت اجرا می شود. این کمپین مبتنی بر سامانه های سلامت هوشمند سالم سا به ویژه نقشه راه سلامت به اجرا در می آید.

لیست رویدادها
نفرات برتر
نام و نام خانوادگی(اعتبار)

مهدی امیری

(12825)

علی اکبری

(12800)

(11850)

فرهاد خدابنده

(11500)

(10533)

فرهاد خدابنده

(10250)

هدیه خیرخواه

(9950)

(8650)

(8550)